Πιστοποίηση για την Ορθολογική Χρήση Φυτοφαρμάκων

Σύμφωνα με Τον Νόμο 4036/2012 (Α΄8) και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ θεσπίστηκε σύστημα για την χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φυτοφαρμάκων που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών.

Η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) μερίμνησε ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από τους οριζόμενους εκ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φορείς. Συνιστάται σε αρχική και συμπληρωματική για την απόκτηση και επικαιροποίηση των γνώσεων τους και σκοπός της είναι η εξασφάλιση και απόκτηση επαρκείς γνώσης λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς ρόλους και τις ευθύνες των ανωτέρω ατόμων.

Το υλικό κατάρτισης πιστοποιείται κατά τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και είναι το ακόλουθο:

1

Η νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους.

2

Κίνδυνοι από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις μεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.

3

Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών, ειδικότερα δε: αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται ή τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τους τρόπους με τους οποίους παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς, ββ) τα συμπτώματα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και την παροχή πρώτων βοηθειών γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιμα έντομα, την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και για το περιβάλλον γενικότερα.

4

Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής γεωργίας, μέθοδοι βιολογικού ελέγχου επιβλαβών οργανισμών, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

5

Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγμένου γεωργικού φαρμάκου με τις μικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον μεταξύ όλων των εγκεκριμένων προϊόντων για την καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών.

6

Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

7

Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.

8

Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για το χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υδάτινων πόρων.

9

Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού. Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

10

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.

11

Ειδική μέριμνα σε περιοχές που προστατεύονται με βάση το ν. 3199/2003 (Α` 280) με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

12

Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.

13

Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου για την ορθολογική χρήσης των γεωργικών φυτοφαρμάκων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και μη αγρότες να λάβουν το πιστοποιητικό συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγονται, από εγκεκριμένους εκ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φορείς μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Α.Α.Τ. Με την λήψη του ως άνω πιστοποιητικού οι αγρότες μπορούν να προμηθευτούν εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα για επαγγελματική χρήση. 

Ο εκπαιδευτικός μας Φορέας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ ως πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και εγκεκριμένος από το Υ.Π.Α.Α.Τ. για την διενέργεια των ανωτέρω σεμιναρίων αλλά και των εξετάσεων, είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων και κατανοεί πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά.

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top