Εκπαίδευση Εργοδοτών στα καθήκοντα του ‘’Τεχνικού Ασφαλείας’’ για τις επιχειρήσεις τους

Από την δημοσίευση των 1568/1985 και 3850/2010, αντικείμενο των οποίων είναι η εφαρμογή των μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθορίστηκαν οι γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, την διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Σύμφωνα με τα ως άνω, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν υπάλληλο – εργαζόμενο έχουν υποχρέωση είτε να συμβληθούν με εξωτερικό συνεργάτη – σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας είτε να επιμορφωθούν οι ίδιοι (εργοδότες) στα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρηση τους ενώ εφόσον ο εργοδότης το επιθυμεί μπορεί να επιμορφωθεί ο ίδιος και στην περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν την ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης και συγκεκριμένα να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Ενδεικτικά τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

1

Να επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη των κινδύνων όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια τους.

2

Να μεριμνά για την τήρηση, εκ των εργαζομένων, όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την καθοδήγηση τους για την αποτροπή των κινδύνων που προέρχεται από την εργασία τους.

3

Η έρευνα των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων, η ανάλυση – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής και η πρόταση μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

4

Η κατάρτιση - εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων της επιχείρησης του σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και εγκεκριμένο για να υλοποιεί την προαναφερόμενων προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνεργάζεται με πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή πείρα στην Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών.

Αίτηση Σεμιναρίου

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Scroll to Top