Νέα / Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα για εργαζόμενους με σκοπό την Αναβάθμισης των δεξιοτήτων με έμφαση “πράσινες” δεξιότητες (Β Κύκλος)

Αναμένεται ο νέος κύκλος του προγράμματος της ΔΥΠΑ το οποίο θα απευθύνεται σε 25.000 εργαζόμενους από όλους τους παραγωγικούς κλάδους τη οικονομίας.  Αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, η οποία θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων – δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

 • Να είναι εργαζόμενοι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 400€ (αναλόγως των ωρών κατάρτισης του προγράμματος επιλογής τους.)
 • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 25.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκατάρτιση).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν Πρόγραμμα θα πρέπει:

 1. Να μην έχει ξαναπαρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης ψηφιακών & πράσινων δεξιοτήτων
 2. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της σελίδα www.voucher.gov.gr εισερχόμενος με κωδικούς TAXISNET. Εφίσταται η προσοχή των εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης
 3. Να επισυνάψει στην «Αίτηση Συμμετοχής»  τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς την ΔΥΠΑ , στην οποία θα δηλώνει ότι:

΄΄α. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

β. Δεν παρακολουθώ και δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.΄΄

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Φόρμα Επικοινωνίας


Scroll to Top